Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРИЛОЖИМИ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА TOUCHMENU – TOUCHMENUAPP.COM 

Настоящите общи условия за ползватели ("Общите условия") са приложими при зареждане на домейна touchmenuapp.com в браузър и всяко ползване на платформата touchmenuapp.com. Настоящите Общи условия не са приложими за собствениците на търговски обекти - в отношенията с последните се прилагат Общите условия, приложими за търговски обекти.

 1. Дефиниции

 • „Оферта“ са всички стоки (продукти, ястия, напитки и други) и услуги, предлагани от Търговски обект, които могат да бъдат поръчани от Ползвател чрез Платформата.
 • „Поръчка“ е Поръчка, направена от Ползвател към Търговски обект чрез Платформата по отношение на Оферта, избрана от Ползвателя, вкл. и резервации за предоставяне на конкретни услуги.
 • „Ползвател“ е всяко лице, което е заредило в браузъра си домейна touchmenuapp.com, достъпващо съответно Платформата, разглеждащо нейното съдържание и/или осъществява Поръчка чрез нея. В понятието “ползвател” се включват и потребителите съгласно дефиницията по-долу.
 • Потребител“ е всеки ползвател, който е физическо лице, което придобива стоки или услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност и всяко физическо лице, което като страна по договор действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност (в съответствие с дефиницията на „потребител“ съгласно Закона за защита на потребителите).
 • „Споразумение“ е споразумение между Ползвателя и Търговския обект относно Поръчка и доставката или получаването на Поръчката на място.
 • Стока“ е всяка движима материална вещ, вкл. такава, която съдържа цифрово съдържание или цифрова услуга или е взаимосвързана с цифрово съдържание или с цифрова услуга по такъв начин, че липсата на цифровото съдържание или цифровата услуга би попречило на стоката да изпълняване своите функции.
 • „Платформа“ е уебсайтът  touchmenuapp.com, приложенията, инструментите и други устройства на touchmenuapp.com и свързаните с него дружества и бизнес партньори, чрез които се предоставя Услугата.
 • „Търговски обект“ е дружество, коeто приготвя и продава ястия, храни, напитки и други свързани продукти, както и предоставя услуги, и използва посредничеството на Платформата за сключване на Споразуменията и организиране на плащане по тях.
 • „Информация за Търговския обект“ е информацията за съответен Търговски обект, която включва адрес на обекта, данни за контакт, лого, снимки на обекта, име на обекта, характеристики и описание на обекта, продуктов каталог/асортимент, цени за всеки отделен продукт (с ДДС), зони на доставка (вкл. пощенски кодове), цени за доставка и минимални суми за поръчка.
 •  „Услуга“ включва търговските услуги и/или дейности, които се предлагат на Ползвателя от touchmenuapp.com, които включват публикуване на Оферта, улесняване на сключването на Споразумения чрез посредничество и предаване на Поръчките на съответния Търговски обект.
 • Доставчик на онлайн място за търговия" означава всеки търговец, който доставя на онлайн място за търговия на потребители. “Тъчменю” ООД е доставчик на онлайн място за търговия.
 • Онлайн място за търговия“ означава услуга, която чрез използване на софтуер, включително интернет страница, част от интернет страница или приложение, управляван/о от търговеца или от негово име, позволява на потребителите да сключват договори от разстояние с други търговци или потребители.
 • Доставчик на услуги на информационното общество” е физическо или юридическо лице, което предоставя услуги на информационното общество. В контекста на настоящите Общи условия, доставчик на услуги на информационното общество е “Тъчменю” ООД.
 • Услуги на информационното общество” са такива услуги, включително предоставяне на търговски съобщения, които обикновено са възмездни и се предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства след изрично изявление от страна на получателя на услугата.
 • Домейн“ е част от йерархическото пространство на глобалната интернет мрежа, която има собствено уникално име (име на домейн), което трябва да отговаря на определени изисквания. За да бъде заредена определена уеб страница, домейн името се изписва в полето на браузъра, като в контекста на настоящите общи условия домейн името е  touchmenuapp.com.
 • Браузъри“ са програми, които позволяват разглеждане на страници в Интернет пространството. Такива са Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari и др.
 • „TouchMenu/touchmenuapp.com/Тъчменю“ се администрира от „ТЪЧМЕНЮ“ ООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 206162253, ИН по ДДС № BG206162253,  със седалище и адрес на управление гр.София, район Изгрев, бул.Драган Цанков №23А, Офис Сграда Тетрикс, ет.2.

 1. Идентификация на touchmenuapp.com и органи, осъществяващи надзор на дейността му

„ТЪЧМЕНЮ“ ООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 206162253, ИН по ДДС №BG206162253,  със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, бул. „Драган Цанков“ № 23А, Офис Сграда Тетрикс, ет.2, представлявано от Управителите  Тодор Бобев и Георги Мачканов;

Адрес за кореспонденция: гр.София, район Изгрев, бул.Драган Цанков №23А, Офис Сграда Тетрикс, ет.2

Електронна поща: tbobev@touchmenuapp.com

Тел: +359885151722

Органи, осъществяващи надзор върху дейността на дружеството:

 • Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg
 • Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02/ 980 25 24, факс: 02/ 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg
 • Комисия за защита на конкуренцията, адрес: гр.София, п.к. 1000, бул.“Витоша“ № 18, тел.: 02/ 935 62 22, факс: 02/ 980 73 15, Имейл: cpcadmin@cpc.bg, Интернет сайт: www.cpc.bg

 1. Приложимост

 1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между „Тъчменю“ ООД (доставчик на услуга на информационното общество) и лицата – получатели на услугите на информационното общество по смисъла на Закона за електронна търговия чрез уеб-базираната Платформа touchmenuapp.com, която като компютърна програма, дизайн и съдържание представлява обект на интелектуална собственост на дружеството. Чрез настоящите общи условия Тъчменю, в качеството си на доставчик на онлайн място за търговия, предоставя на ползвателите и информацията съгласно чл. 47а, ал. 1 от ЗЗП.
 2. Всички посетители на Платформата touchmenuapp.com следва да се запознаят внимателно с настоящите Общи условия преди да използват Платформата. В случай че Ползвателят не е съгласен с настоящите Общи условия, последният следва да преустанови ползването на Платформата.
 3. Настоящите Общи условия са приложими само за Услугата, съгласно дефиницията по-горе. Тъчменю не носи отговорност за изпълнението или валидността на конкретната Оферта, както и за изпълнението на Споразумението.
 4. Настоящите общи условия не уреждат отношенията между лицата, които публикуват Оферти чрез използване на Платформата и техните адресати - Ползватели, дори когато Споразуменията/договорите между тях са сключени чрез нейното използване. Чрез подаването на Поръчка Ползвателят сключва Споразумение директно с Търговския обект за доставка на избраната от Ползвателя Оферта. Ползвателят е обвързан с Поръчката и няма право на възстановяване на платени суми, освен ако Търговският обект допуска отмяна на Поръчки съгласно раздел VI по-долу.
 5. Тъчменю си запазва правото да откаже достъп до Услугата на ползватели във всеки от следните случаи:
 1. при сигнал за злоупотреба, подаден от търговския обект;
 2. при неизпълнение на Споразумението от страна на Ползвателя;
 3. в случаите на установено злонамерено използване на платформата.

 1. Регистрация на ползвател/Създаване на профил

 1. Посетителите на Платформата  могат да разглеждат безплатно нейното съдържание и да осъществяват поръчки на Оферти, без да е необходимо извършване на регистрация/създаване на личен профил.
 2. След сканиране с мобилно устройство на съответния QR код или въвеждане на съответния линк, приложим за менюто на Търговския обект, Ползвателят може  да се регистрира, преди  да направи Поръчка за избрана/и от него Оферта/и.
 3. За извършване на регистрацията Ползвателят натиска бутона „Регистрация“ и предоставя следните си данни: име и фамилия, телефон, електронен адрес (email) и въвежда парола. След като въведе необходима информация, Ползвателят следва да натисне виртуалния бутон “Регистриране”. С попълване на данните за регистрация и натискане на виртуалния бутон “Регистриране“, Ползвателят недвусмислено заявява, поставяйки отметка в съответното поле, че е запознат и приема настоящите общи условия, като се задължава да ги спазва безусловно.
 4. При извършване на регистрация Ползвателят се задължава да предостави верни, пълни и актуални данни. В случай на промяна по отношение на предоставените данни, Ползвателят се задължава да коригира данните си в своя профил своевременно и при всички случаи – преди осъществяване на последващи поръчки.
 5. При достъпване на създадения в Платформата профил, след като е осъществил регистрация, Ползвателят може да въведе по свое желание следната допълнителна информация в профила си: данни относно алергени, както и адрес/и за доставка.
 6. Допълнителните възможности, които се предоставят на Ползвателите, осъществили регистрация, са: автоматично зареждане на вече въведените данни при извършване на Поръчка, преглед на предходни Поръчки (вкл. и резервации), отбелязване на алергени с оглед маркиране или скриване на храни, съдържащи тези алергени.

 1. Оферта

 1. Touchmenuapp.com публикува Оферта от името на Търговските обекти в Платформата, в съответствие с предоставената от съответните Търговски обекти информация и наличност. Touchmenuapp.com не носи отговорност за съдържанието на Офертата и Информацията за Търговските обекти в Платформата. Търговските обекти могат да използват съставки и добавки в храните и напитките, които могат да причинят алергии и непоносимост. Ако Ползвателят или негов представител е алергичен към определени храни, Тъчменю препоръчва преди Ползвателя да направи Поръчка да изиска информация директно от страна на Търговския обект.
 2. Touchmenuapp.com представя цялата Информация за Търговския обект, която му е предоставена от него, по начин, позволяващ за Ползвателя да е ясно какви са неговите права и задължения след поръчка на Оферта/сключване на Споразумение.
 3. Touchmenuapp.com полага всички разумни усилия да поддържа функционалностите на Платформата, но не носи отговорност за временна/постоянна недостъпност на Платформата.

 1. Споразумението

 1. Ползвателите сключват Споразумение с Търговски обект за покупко-продажба на стоките, или за предоставяне на услуга, всички предлагани от Платформата чрез интерфейса на Тъчменю. Споразумението се сключва на български език.
 2. Споразумението влиза в сила от момента, в който Ползвателят завърши Поръчката, като кликне върху бутона "Поръчай" по време на процеса на подаване на Поръчка чрез Платформата.
 3. Ползвателят добавя в потребителската си кошница всички желани Оферти. С натискането на бутона „Поръчай“, Ползвателят финализира Поръчката и тя се изпраща автоматично до Търговския обект.
 4. Когато Ползвателят е създал профил, за да осъществи своята поръчка през профила си, последният следва да въведе данните за достъп до профила си, а именно: потребителско име и парола. След като въведе своите данни, Ползвателят разполага с възможност да добави в потребителската си кошница всички желани Оферти. С натискането на виртуалния бутон „Поръчай“, Ползвателят финализира поръчката и тя се изпраща автоматично до Търговския обект. С натискането на бутона „Поръчай“ Споразумението с Търговския обект се счита за сключено.
 5. Всички електронни изявления, направени през личен профил след въвеждане на съответните потребителско име и парола, се предполага, че са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация в Платформата (или добавени впоследствие).
 6. Споразумението може да бъде изпълнено от Търговския обект само ако Ползвателят предостави точна и пълна информация за контакт и адрес, когато подава Поръчката. Ползвателят е длъжен незабавно да докладва за евентуални неточности в данните за плащане, посочени или предоставени на Touchmenuapp.com или на Търговския обект.
 7. След като подаде Поръчката, Ползвателят следва да бъде на разположение за контакт по телефона или по електронната поща (посочени при подаването на Поръчката) както с Търговския обект, така и с Touchmenuapp.com във връзка с информация за статуса на Поръчката.
 8. Ако Ползвателят избере Поръчката да му бъде доставена до адрес, той трябва да бъде на разположение на посочения адрес за доставка, за да получи своята Поръчка.
 9. Ако Ползвателят избере да получи Поръчката на място, той трябва да се яви в избраното време на мястото за получаване на Поръчки на адреса на Търговския обект.
 10. Ползвателите могат да се ориентират за актуален статус на поръчката от статусомера, който се визуализира след финализиране на Поръчката.
 11. При доставката на Поръчката Търговският обект може да поиска от Ползвателя да удостовери възрастта си чрез документ за самоличност, ако Поръчката съдържа алкохолни продукти или други продукти с възрастово ограничение за употреба.
 12. В случай че някое от задължителните полета не бъде попълнено, Платформата не позволява завършване на поръчката и посочва на Ползвателя в кои от задължителните полета липса информация, която следва да бъде допълнена от Ползвателя.Touchmenuapp.com не поема отговорност за изпълнението на Споразумението.
 13. Сключеното между Търговския обект и Ползвателя Споразумение ще бъде съхранявано от Тъчменю чрез технически средства, като Ползвателят ще има достъп до него в създадения от него профил на сайта, както и при поискване – на посочен от него електронен адрес.

 1. Прекратяване на Споразумението и отмяна на Поръчката

 1. Предвид факта, че в Офертата могат да се включват нетрайни продукти и/или продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си, Ползвателят няма право да разваля/анулира Споразумението по отношение на такива продукти. Поръчките не могат да бъдат анулирани от Ползвателя чрез Touchmenuapp.com. Ползвателят може да анулира Поръчката с Търговския обект само ако Търговският обект изрично е посочил, че е възможно анулиране на Поръчката от Ползвателя и съгласно специфичните условия на Търговския обект.
 2. Ако Ползвателят направи фалшива Поръчка (например като предостави неверни данни за контакт, не заплати дължимата сума или не присъства на мястото на доставка или получаване, за да вземе Поръчката) или по друг начин не изпълни задълженията си по Споразумението, по указания на Търговския обект Touchmenuapp.com има право да откаже бъдещи Поръчки от този Потребител.
 3. След доставката на Поръчката, Потребителите нямат право на отказ от Споразумението, когато Поръчката (или съответната част от нея) включва продукт/и и/или услуги, които попадат в някоя от хипотезите на чл. 57 от ЗЗП, вкл. по отношение на продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност.

 1. Плащане

 1. От момента на сключването на Споразумението в съответствие с разпоредбите на раздел VI, точка 1 от тези Общи условия, Ползвателят е длъжен да заплати Поръчката на Търговския обект. Потребителят може да изпълни това задължение за плащане чрез използване на метод за онлайн плащане (плащане с дебитна/кредитна карта) чрез Платформата (в случай, че за конкретния Търговски обект такава възможност е активирана) или чрез плащане в брой на Търговския обект при доставката до врата или на мястото за получаване.
 2. Когато за избрания от Ползвателя търговски обект услугата за онлайн плащане е активирана, кликвайки на бутона „ПОРЪЧАЙ“ Ползвателят бива препратен към платформата Stripe, MyPos, или виртуален ПОС терминал на обслужващата банка, където въвежда необходимите данни за банкова карта за извършване на трансакцията.
 3. При използване на виртуален ПОС терминал, предоставен от Банка ДСК, се прилагат следните условия:
 • Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти  Visa или Mastеrcard.
 • Начин на плащане: през сайта (Виртуален ПОС) или посредством Pay By Link.От гледна точка на сигурност максималната сума, която можете да заплатите с карта е 2 500 лева.
 • Трансакциите с дебитни/кредитни карти се осъществяват посредством програмите за сигурност на MasterCard (MasterCard Identity check) и VISA (VISA Secure) през E- commerce платформата на Банка ДСК.
 • Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за извършване на плащане чрез виртуалния ПОС.
 • При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

 1. Уреждане на спорове

 1. Рекламации и оплаквания от Ползвателя във връзка с Оферта, Поръчка или изпълнението на Споразумението, се подават до Търговския обект съгласно условията на съответния Търговски обект. Отговорността за Оферта на Търговския обект и изпълнението на Споразумението е само и единствено на Търговския обект. Touchmenuapp.com може единствено да посредничи чрез придвижване на направеното оплакване от страна на Потребителя посредством Платформата, но не носи отговорност за резултата от посредничеството, нито за срока, в който последното е реализирано.
 2. Рекламации и оплаквания се описват ясно и пълно и се подават своевременно след установяване на недостатъците от Потребителя до съответния Търговски обект.
 3. Ако Потребителят желае да заяви оплакване по отношение на Споразумение пред Тъчменю с оглед осъществяване на посредничество, той трябва да го съобщи на центъра за обслужване на клиенти на Touchmenuapp.com или чрез контактната форма, по електронна поща или по обикновена поща на адреса за кореспонденция, посочен в раздел II от настоящите Общи условия.
 4. След като получи оплакването, Touchmenuapp.com се запознава с него във възможно най-кратък срок и го придвижва към съответния Търговски обект.
 5. При спор с Търговски обект Потребителят има право да използва АРС (алтернативно решаване на спорове), представляващо извънсъдебен способ за решаване на спорове на доброволен принцип, което се осъществява посредством помирителни комисии. Потребителят може:
 1. Да използва Европейската платформа за онлайн решаване на спорове със следния уеб адрес: http://ec.europa.eu/odr. Този портал дава възможност за уреждане на спорове между търговец и потребител във връзка с онлайн покупки на стоки и услуги с национален и транснационален характер.
 2.  Да подаде заявление за осъществяване на посредничество до Комисия за защита на потребителите на следния уеб адрес: http://kzp.bg/pomiritelna-komisiya/posrednichestvo. Може да се запознаете с видовете помирителни комисии на страницата на Комисия за защита на потребителите - http://kzp.bg/pomiritelna-komisiya 

 1. Информационен бюлетин

 1. При осъществяне на своята Поръчка Ползвателят може да се абонира за информационния бюлетин и/или получаване на известие за различни кампании/промоции. Абонирането се осъществява чрез въвеждане на имейл адрес на Ползвателя и поставяне на отметка, че ползвателят предоставя съгласието имейл адресът му да бъде обработван от Тъчменю за изпращане на информационен бюлетин и/или известия за различни кампании/промоции. Потребителят може да оттегли съгласието си с оглед отмяна на абонамента/получаването на известия  по всяко време като:
 •  се свърже с центъра за обслужване на клиенти, като използва данните за контакт, посочени в "Адрес за кореспонденция" в раздел II от настоящите Общи условия.
 • изпрати съобщение до имейл info@touchmenuapp.com 

 1. Права върху интелектуална собственост

 1. Всички информационни ресурси, публикувани  в Платформата, вкл. но неизчерпателно: дизайн, текстове, снимки, лога, търговски марки, аудио и видео материали и др., както и програмния код на уебсайта, представляват интелектуална собственост и са обект на закрила съгласно ЗАПСП.
 2. Използването на информацията, публикувана в Платформата чрез копиране, промяна, възпроизвеждане, публикуване, разпространение или по друг непозволен начин, без съгласието и разрешението на носителя на съответното право върху интелектуалната собственост представлява нарушение и води до ангажиране на съответната отговорност на Ползвателя в съответствие с действащото българско законодателство.

 1. Обработка и съхраняваните лични данни

Touchmenuapp.com обработва личните данни на Ползвателите при спазване на Закона за защита на личните данни, Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), Закона за електронна търговия, други относими нормативни актове и вътрешните си правила в тази област. Обработката на лични данни се осъществява съгласно Политиката ни за поверителност.

 1. Общи разпоредби. Приложимо право         

 1. Чрез функционалностите на Платформата ползвателите могат по свое желаение да добавят оценка за търговските обекти под формата на избран от тях емотикон (лице, изразяващо съответна емоция).
 2. „Тъчменю“ ООД си запазва правото да актуализира настоящите Общи условия, като при изменения уведомява своевременно клиентите си за настъпилите промени и последната актуализация, чрез публикуването им на интернет страницата touchmenuapp.com.
 3. Tъчменю не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове и банери, публикувани в Платформата. Съветваме Ви да се запознаете с политиките и условията на тези сайтове.
 4. Ползвателят следва незабавно да уведоми Тъчменю в случай на достъп до потребителския му профил, осъществен от неоправомощено лице, както и при всяко друго нарушение на информационната сигурност. Тъчменю не носи отговорност за вредите, възникнали вследствие на неоправомощен достъп, независимо дали последният е извършен със или без знанието на Ползвателя.
 5.  По всички въпроси, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
 6. Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Общи условия няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби.
 7. Към съдържанието на настоящите Общи условия се прилага действащото законодателство на Република България.

Настоящите общи условия са актуални към 20.04.2022 г. и отменят всички предходни.